EDC Key Chain Survival System.wmv


My EDC key chain survival system. Ment for use by ME and to suit MY needs.